RNA–Protein interactions for RNA: ENST00000569417.5

MLST8-232, Transcript of MTOR associated protein, LST8 homolog, humanhuman

APPRIS P3 TSL 1 (best) BASIC

Gene MLST8, Length 1,870 nt, Biotype protein coding.

RNA Protein Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Gene UniProt Accession Length Protein Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
MLST8-232ENST00000569417 NISCHQ9Y2I1 1504 aa42.86■■■■■ 4.45
MLST8-232ENST00000569417 CCDC180Q9P1Z9 1646 aa37.24■■■■□ 3.55
MLST8-232ENST00000569417 ZCCHC6Q5VYS8 1495 aaKnown RBP36.04■■■■□ 3.36
MLST8-232ENST00000569417 DCAF1Q9Y4B6 1507 aa35.49■■■■□ 3.27
MLST8-232ENST00000569417 DCAF8L2P0C7V8 631 aa35.26■■■■□ 3.24
MLST8-232ENST00000569417 MYO15BQ96JP2 1530 aa35.02■■■■□ 3.2
MLST8-232ENST00000569417 SHROOM4Q9ULL8 1493 aa35■■■■□ 3.19
MLST8-232ENST00000569417 ABCC9O60706 1549 aa35■■■■□ 3.19
MLST8-232ENST00000569417 NACADO15069 1562 aa34.67■■■■□ 3.14
MLST8-232ENST00000569417 RB1CC1Q8TDY2 1594 aa34.29■■■■□ 3.08
MLST8-232ENST00000569417 SCRIBQ14160 1630 aa34.22■■■■□ 3.07
MLST8-232ENST00000569417 SUPT5HO00267 1087 aaKnown RBP33.82■■■■□ 3.01
MLST8-232ENST00000569417 UNC13AQ9UPW8 1703 aa33.57■■■□□ 2.96
MLST8-232ENST00000569417 RSF1Q96T23 1441 aaPredicted RBP33.35■■■□□ 2.93
MLST8-232ENST00000569417 BICRAQ9NZM4 1560 aa33.28■■■□□ 2.92
MLST8-232ENST00000569417 CECR2Q9BXF3 1484 aa33.27■■■□□ 2.92
MLST8-232ENST00000569417 MROH2BQ7Z745 1585 aa33.1■■■□□ 2.89
MLST8-232ENST00000569417 PABPN1Q86U42 306 aaKnown RBP eCLIP33.08■■■□□ 2.89
MLST8-232ENST00000569417 BAZ1AQ9NRL2 1556 aaPredicted RBP33.07■■■□□ 2.88
MLST8-232ENST00000569417 SMARCA4P51532 1647 aa32.87■■■□□ 2.85
MLST8-232ENST00000569417 WIZO95785 1651 aa32.8■■■□□ 2.84
MLST8-232ENST00000569417 CHIC1Q5VXU3 224 aa32.57■■■□□ 2.8
MLST8-232ENST00000569417 PEG3Q9GZU2 1588 aa32.52■■■□□ 2.8
MLST8-232ENST00000569417 TOP2AP11388 1531 aaKnown RBP32.5■■■□□ 2.79
MLST8-232ENST00000569417 ATAD2BQ9ULI0 1458 aa32.32■■■□□ 2.76
MLST8-232ENST00000569417 SMARCA2P51531 1590 aa32.29■■■□□ 2.76
MLST8-232ENST00000569417 EIF4G1Q04637 1599 aaKnown RBP32.24■■■□□ 2.75
MLST8-232ENST00000569417 CCDC88BA6NC98 1476 aa32.2■■■□□ 2.75
MLST8-232ENST00000569417 BAZ1BQ9UIG0 1483 aaKnown RBP32.11■■■□□ 2.73
MLST8-232ENST00000569417 NCAPD3P42695 1498 aa32.04■■■□□ 2.72
MLST8-232ENST00000569417 HMGXB3Q12766 1538 aa31.97■■■□□ 2.71
MLST8-232ENST00000569417 TRIM41Q8WV44 630 aa31.84■■■□□ 2.69
MLST8-232ENST00000569417 CC2D2AQ9P2K1 1620 aa31.7■■■□□ 2.66
MLST8-232ENST00000569417 ABCC8Q09428 1581 aa31.52■■■□□ 2.64
MLST8-232ENST00000569417 CFTRP13569 1480 aa31.37■■■□□ 2.61
MLST8-232ENST00000569417 WRNQ14191 1432 aaPredicted RBP eCLIP31.35■■■□□ 2.61
MLST8-232ENST00000569417 LOC105371045A0A1W2PR82 267 aa31.29■■■□□ 2.6
MLST8-232ENST00000569417 CADPSQ9ULU8 1353 aa31.22■■■□□ 2.59
MLST8-232ENST00000569417 FAM9AQ8IZU1 332 aaPredicted RBP31.18■■■□□ 2.58
MLST8-232ENST00000569417 SYNJ1O43426 1573 aa31.18■■■□□ 2.58
MLST8-232ENST00000569417 PRDM2Q13029 1718 aa31.13■■■□□ 2.57
MLST8-232ENST00000569417 TOP2BQ02880 1626 aa31.07■■■□□ 2.56
MLST8-232ENST00000569417 EEA1Q15075 1411 aa31.05■■■□□ 2.56
MLST8-232ENST00000569417 SOGA1O94964 1423 aa31.02■■■□□ 2.56
MLST8-232ENST00000569417 BIVM-ERCC5R4GMW8 1640 aa31.01■■■□□ 2.56
MLST8-232ENST00000569417 CUX1P39880 1505 aa30.93■■■□□ 2.54
MLST8-232ENST00000569417 RUSC2Q8N2Y8 1516 aa30.88■■■□□ 2.53
MLST8-232ENST00000569417 DNAJC5BQ9UF47 199 aa30.88■■■□□ 2.53
MLST8-232ENST00000569417 LAMC3Q9Y6N6 1575 aa30.87■■■□□ 2.53
MLST8-232ENST00000569417 CSRNP3Q8WYN3 585 aa30.87■■■□□ 2.53
MLST8-232ENST00000569417 FANCD2Q9BXW9 1451 aa30.83■■■□□ 2.53
MLST8-232ENST00000569417 NESP48681 1621 aa30.81■■■□□ 2.52
MLST8-232ENST00000569417 EHMT2Q96KQ7 1210 aa30.67■■■□□ 2.5
MLST8-232ENST00000569417 PDS5BQ9NTI5 1447 aa30.64■■■□□ 2.5
MLST8-232ENST00000569417 CEP164Q9UPV0 1460 aa30.59■■■□□ 2.49
MLST8-232ENST00000569417 KIF21BO75037 1637 aa30.59■■■□□ 2.49
MLST8-232ENST00000569417 DNMBPQ6XZF7 1577 aa30.58■■■□□ 2.49
MLST8-232ENST00000569417 GOLGA3Q08378 1498 aa30.58■■■□□ 2.49
MLST8-232ENST00000569417 TNIKQ9UKE5 1360 aa30.58■■■□□ 2.49
MLST8-232ENST00000569417 KIF27Q86VH2 1401 aa30.55■■■□□ 2.48
MLST8-232ENST00000569417 FGD5Q6ZNL6 1462 aa30.55■■■□□ 2.48
MLST8-232ENST00000569417 TOPBP1Q92547 1522 aa30.52■■■□□ 2.48
MLST8-232ENST00000569417 URB2Q14146 1524 aaKnown RBP30.43■■■□□ 2.46
MLST8-232ENST00000569417 PRXQ9BXM0 1461 aa30.43■■■□□ 2.46
MLST8-232ENST00000569417 UBTFP17480 764 aaKnown RBP30.43■■■□□ 2.46
MLST8-232ENST00000569417 KIF21AQ7Z4S6 1674 aa30.4■■■□□ 2.46
MLST8-232ENST00000569417 CUX2O14529 1486 aa30.39■■■□□ 2.46
MLST8-232ENST00000569417 POLA1P09884 1462 aaPredicted RBP30.39■■■□□ 2.46
MLST8-232ENST00000569417 RAPGEF2Q9Y4G8 1499 aa30.38■■■□□ 2.45
MLST8-232ENST00000569417 CEP162Q5TB80 1403 aa30.37■■■□□ 2.45
MLST8-232ENST00000569417 ERICH3Q5RHP9 1530 aa30.36■■■□□ 2.45
MLST8-232ENST00000569417 ABCA10Q8WWZ4 1543 aa30.33■■■□□ 2.45
MLST8-232ENST00000569417 IGF1RP08069 1367 aa30.3■■■□□ 2.44
MLST8-232ENST00000569417 RAD54L2Q9Y4B4 1467 aa30.28■■■□□ 2.44
MLST8-232ENST00000569417 MRC2Q9UBG0 1479 aa30.2■■■□□ 2.43
MLST8-232ENST00000569417 WDR97A6NE52 1622 aa30.14■■■□□ 2.42
MLST8-232ENST00000569417 CARMIL1Q5VZK9 1371 aa30.12■■■□□ 2.41
MLST8-232ENST00000569417 CLIP1P30622 1438 aa30.1■■■□□ 2.41
MLST8-232ENST00000569417 TRIM26Q12899 539 aaPredicted RBP30.06■■■□□ 2.4
MLST8-232ENST00000569417 TARBP1Q13395 1621 aaKnown RBP30.05■■■□□ 2.4
MLST8-232ENST00000569417 WDR62O43379 1518 aa30.05■■■□□ 2.4
MLST8-232ENST00000569417 PCGF6Q9BYE7 350 aa30.04■■■□□ 2.4
MLST8-232ENST00000569417 ABCA5Q8WWZ7 1642 aa30.02■■■□□ 2.4
MLST8-232ENST00000569417 TDRD9Q8NDG6 1382 aaKnown RBP29.98■■■□□ 2.39
MLST8-232ENST00000569417 ERCC6Q03468 1493 aa29.98■■■□□ 2.39
MLST8-232ENST00000569417 GAPVD1Q14C86 1478 aa29.97■■■□□ 2.39
MLST8-232ENST00000569417 CUL7Q14999 1698 aa29.97■■■□□ 2.39
MLST8-232ENST00000569417 IFT140Q96RY7 1462 aa29.89■■■□□ 2.38
MLST8-232ENST00000569417 VPS8Q8N3P4 1428 aa29.88■■■□□ 2.37
MLST8-232ENST00000569417 THOC2Q8NI27 1593 aaKnown RBP29.87■■■□□ 2.37
MLST8-232ENST00000569417 RANGAP1P46060 587 aaPredicted RBP29.79■■■□□ 2.36
MLST8-232ENST00000569417 ARAP1Q96P48 1450 aa29.78■■■□□ 2.36
MLST8-232ENST00000569417 AQRO60306 1485 aaKnown RBP eCLIP29.75■■■□□ 2.353e-8■■■■■ 34
MLST8-232ENST00000569417 ARHGAP35Q9NRY4 1499 aa29.75■■■□□ 2.35
MLST8-232ENST00000569417 PPARGC1BQ86YN6 1023 aaKnown RBP29.73■■■□□ 2.35
MLST8-232ENST00000569417 PBRM1Q86U86 1689 aa29.72■■■□□ 2.35
MLST8-232ENST00000569417 GRIN2BQ13224 1484 aa29.71■■■□□ 2.35
MLST8-232ENST00000569417 ZNF608Q9ULD9 1512 aaPredicted RBP29.69■■■□□ 2.34
MLST8-232ENST00000569417 FHAD1B1AJZ9 1412 aa29.67■■■□□ 2.34
MLST8-232ENST00000569417 CTTNBP2Q8WZ74 1663 aa29.63■■■□□ 2.33
Retrieved 100 of 20,778 RNA–protein pairs in 15.4 ms