RNA: ENST00000469730.2

APOA2-206, Transcript of apolipoprotein A2, humanhuman

TSL 5

Gene APOA2, Length 265 nt, Biotype protein coding.

RNA Protein Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Gene UniProt Accession Length Protein Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
APOA2-206ENST00000469730 NISCHQ9Y2I1 1504 aa27.87■■■□□ 2.05
APOA2-206ENST00000469730 CCDC180Q9P1Z9 1646 aa24.87■■□□□ 1.57
APOA2-206ENST00000469730 ABCC9O60706 1549 aa24.32■■□□□ 1.48
APOA2-206ENST00000469730 RB1CC1Q8TDY2 1594 aa23.44■■□□□ 1.34
APOA2-206ENST00000469730 NACADO15069 1562 aa23.4■■□□□ 1.34
APOA2-206ENST00000469730 MYO15BQ96JP2 1530 aa23.28■■□□□ 1.32
APOA2-206ENST00000469730 ZCCHC6Q5VYS8 1495 aaKnown RBP23.21■■□□□ 1.31
APOA2-206ENST00000469730 DCAF8L2P0C7V8 631 aa23.2■■□□□ 1.3
APOA2-206ENST00000469730 DCAF1Q9Y4B6 1507 aa23.13■■□□□ 1.29
APOA2-206ENST00000469730 UNC13AQ9UPW8 1703 aa22.82■■□□□ 1.24
APOA2-206ENST00000469730 BICRAQ9NZM4 1560 aa22.69■■□□□ 1.22
APOA2-206ENST00000469730 PABPN1Q86U42 306 aaKnown RBP eCLIP22.66■■□□□ 1.227e-10■□□□□ 8.2
APOA2-206ENST00000469730 SCRIBQ14160 1630 aa22.59■■□□□ 1.21
APOA2-206ENST00000469730 SHROOM4Q9ULL8 1493 aa22.57■■□□□ 1.2
APOA2-206ENST00000469730 DNAJC5BQ9UF47 199 aa22.36■■□□□ 1.17
APOA2-206ENST00000469730 EIF4G1Q04637 1599 aaKnown RBP22.11■■□□□ 1.13
APOA2-206ENST00000469730 CC2D2AQ9P2K1 1620 aa22.02■■□□□ 1.12
APOA2-206ENST00000469730 CECR2Q9BXF3 1484 aa21.9■■□□□ 1.1
APOA2-206ENST00000469730 SMARCA4P51532 1647 aa21.65■■□□□ 1.06
APOA2-206ENST00000469730 BAZ1AQ9NRL2 1556 aaPredicted RBP21.63■■□□□ 1.05
APOA2-206ENST00000469730 NCAPD3P42695 1498 aa21.58■■□□□ 1.04
APOA2-206ENST00000469730 ATAD2BQ9ULI0 1458 aa21.55■■□□□ 1.04
APOA2-206ENST00000469730 SMARCA2P51531 1590 aa21.55■■□□□ 1.04
APOA2-206ENST00000469730 PEG3Q9GZU2 1588 aa21.48■■□□□ 1.03
APOA2-206ENST00000469730 HMGXB3Q12766 1538 aa21.48■■□□□ 1.03
APOA2-206ENST00000469730 MROH2BQ7Z745 1585 aa21.44■■□□□ 1.02
APOA2-206ENST00000469730 BAZ1BQ9UIG0 1483 aaKnown RBP21.37■■□□□ 1.01
APOA2-206ENST00000469730 WIZO95785 1651 aa21.18■□□□□ 0.98
APOA2-206ENST00000469730 RSF1Q96T23 1441 aaPredicted RBP21.18■□□□□ 0.98
APOA2-206ENST00000469730 LAMC3Q9Y6N6 1575 aa21.03■□□□□ 0.96
APOA2-206ENST00000469730 TOP2AP11388 1531 aaKnown RBP21.02■□□□□ 0.96
APOA2-206ENST00000469730 NESP48681 1621 aa21■□□□□ 0.95
APOA2-206ENST00000469730 ERCC6Q03468 1493 aa21■□□□□ 0.95
APOA2-206ENST00000469730 CADPSQ9ULU8 1353 aa20.92■□□□□ 0.94
APOA2-206ENST00000469730 PDS5BQ9NTI5 1447 aa20.88■□□□□ 0.93
APOA2-206ENST00000469730 CUX2O14529 1486 aa20.88■□□□□ 0.93
APOA2-206ENST00000469730 CFTRP13569 1480 aa20.79■□□□□ 0.92
APOA2-206ENST00000469730 KIF21AQ7Z4S6 1674 aa20.77■□□□□ 0.92
APOA2-206ENST00000469730 THOC2Q8NI27 1593 aaKnown RBP20.77■□□□□ 0.92
APOA2-206ENST00000469730 CCDC88BA6NC98 1476 aa20.74■□□□□ 0.91
APOA2-206ENST00000469730 FANCD2Q9BXW9 1451 aa20.67■□□□□ 0.9
APOA2-206ENST00000469730 CEP164Q9UPV0 1460 aa20.67■□□□□ 0.9
APOA2-206ENST00000469730 MRC2Q9UBG0 1479 aa20.66■□□□□ 0.9
APOA2-206ENST00000469730 PRDM2Q13029 1718 aa20.61■□□□□ 0.89
APOA2-206ENST00000469730 WDR62O43379 1518 aa20.61■□□□□ 0.89
APOA2-206ENST00000469730 SUPT5HO00267 1087 aaKnown RBP20.48■□□□□ 0.87
APOA2-206ENST00000469730 URB2Q14146 1524 aaKnown RBP20.46■□□□□ 0.87
APOA2-206ENST00000469730 ABCC8Q09428 1581 aa20.38■□□□□ 0.85
APOA2-206ENST00000469730 TOPBP1Q92547 1522 aa20.33■□□□□ 0.85
APOA2-206ENST00000469730 DNMBPQ6XZF7 1577 aa20.32■□□□□ 0.84
APOA2-206ENST00000469730 DNAJC5Q9H3Z4 198 aa20.28■□□□□ 0.84
APOA2-206ENST00000469730 IFT140Q96RY7 1462 aa20.25■□□□□ 0.83
APOA2-206ENST00000469730 POLA1P09884 1462 aaPredicted RBP20.16■□□□□ 0.82
APOA2-206ENST00000469730 TARBP1Q13395 1621 aaKnown RBP20.13■□□□□ 0.81
APOA2-206ENST00000469730 CUX1P39880 1505 aa20.12■□□□□ 0.81
APOA2-206ENST00000469730 ZNF608Q9ULD9 1512 aaPredicted RBP20.11■□□□□ 0.81
APOA2-206ENST00000469730 FGD5Q6ZNL6 1462 aa20.08■□□□□ 0.81
APOA2-206ENST00000469730 EIF4G3O43432 1585 aaKnown RBP20.07■□□□□ 0.8
APOA2-206ENST00000469730 SOGA1O94964 1423 aa20.06■□□□□ 0.8
APOA2-206ENST00000469730 WDR97A6NE52 1622 aa20.05■□□□□ 0.8
APOA2-206ENST00000469730 RAD54L2Q9Y4B4 1467 aa20.02■□□□□ 0.8
APOA2-206ENST00000469730 WRNQ14191 1432 aaPredicted RBP eCLIP19.98■□□□□ 0.79
APOA2-206ENST00000469730 AQRO60306 1485 aaKnown RBP eCLIP19.98■□□□□ 0.796e-24■■■■■ 33.5
APOA2-206ENST00000469730 BIVM-ERCC5R4GMW8 1640 aa19.97■□□□□ 0.79
APOA2-206ENST00000469730 TOP2BQ02880 1626 aa19.96■□□□□ 0.79
APOA2-206ENST00000469730 OSCARQ8IYS5 282 aa19.93■□□□□ 0.78
APOA2-206ENST00000469730 TDRD9Q8NDG6 1382 aaKnown RBP19.93■□□□□ 0.78
APOA2-206ENST00000469730 ABCA10Q8WWZ4 1543 aa19.92■□□□□ 0.78
APOA2-206ENST00000469730 SYNJ1O43426 1573 aa19.91■□□□□ 0.78
APOA2-206ENST00000469730 GRIN2BQ13224 1484 aa19.86■□□□□ 0.77
APOA2-206ENST00000469730 ABCA5Q8WWZ7 1642 aa19.84■□□□□ 0.77
APOA2-206ENST00000469730 GAPVD1Q14C86 1478 aa19.84■□□□□ 0.77
APOA2-206ENST00000469730 MAGI1Q96QZ7 1491 aaPredicted RBP19.84■□□□□ 0.77
APOA2-206ENST00000469730 SNAPC4Q5SXM2 1469 aa19.82■□□□□ 0.76
APOA2-206ENST00000469730 CHD1O14646 1710 aa19.79■□□□□ 0.76
APOA2-206ENST00000469730 PBRM1Q86U86 1689 aa19.79■□□□□ 0.76
APOA2-206ENST00000469730 SYNJ2O15056 1496 aa19.75■□□□□ 0.75
APOA2-206ENST00000469730 FBLN2P98095 1184 aa19.73■□□□□ 0.75
APOA2-206ENST00000469730 CHMP7Q8WUX9 453 aaPredicted RBP19.71■□□□□ 0.75
APOA2-206ENST00000469730 ERICH3Q5RHP9 1530 aa19.69■□□□□ 0.74
APOA2-206ENST00000469730 ADAMTS12P58397 1594 aa19.65■□□□□ 0.74
APOA2-206ENST00000469730 CLASP1Q7Z460 1538 aa19.63■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 RIMBP3CA6NJZ7 1639 aa19.62■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 RIMBP3BA6NNM3 1639 aa19.62■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 RIMBP3Q9UFD9 1639 aa19.62■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 FHAD1B1AJZ9 1412 aa19.62■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 ARHGEF11O15085 1522 aa19.61■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 GRIN2AQ12879 1464 aa19.6■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 KIF27Q86VH2 1401 aa19.59■□□□□ 0.73
APOA2-206ENST00000469730 NUP160Q12769 1436 aa19.53■□□□□ 0.72
APOA2-206ENST00000469730 TRIM41Q8WV44 630 aa19.5■□□□□ 0.71
APOA2-206ENST00000469730 CUL7Q14999 1698 aa19.49■□□□□ 0.71
APOA2-206ENST00000469730 IGF1RP08069 1367 aa19.49■□□□□ 0.71
APOA2-206ENST00000469730 CEP170Q5SW79 1584 aa19.49■□□□□ 0.71
APOA2-206ENST00000469730 ARAP1Q96P48 1450 aa19.45■□□□□ 0.7
APOA2-206ENST00000469730 SHROOM2Q13796 1616 aa19.4■□□□□ 0.7
APOA2-206ENST00000469730 CYB5RLQ6IPT4 315 aa19.38■□□□□ 0.69
APOA2-206ENST00000469730 RUSC2Q8N2Y8 1516 aa19.37■□□□□ 0.69
APOA2-206ENST00000469730 CARMIL1Q5VZK9 1371 aa19.37■□□□□ 0.69
APOA2-206ENST00000469730 KIAA0586Q9BVV6 1533 aa19.32■□□□□ 0.68
Retrieved 100 of 20,778 RNA–protein pairs in 80.9 ms